Despro Oy

Intohimoiset insinöörit luomassa tulevaisuutta

Haluamme uudistaa alan toimintatapoja omalla vahvalla näkemyksellämme: Olemme aidosti asiakaslähtöinen ja esimerkillinen henkilöstön osallistamisessa sekä työhyvinvoinnissa. Sovellamme toiminnassamme ISO9001 ja ISO45001 sertifikaatteja laadun takaamiseksi.

0
Km suunniteltua sähköverkkoa
0
Suunniteltua voimajohtopylvästä
0
Tuulivoimalalle suunniteltu verkko
0
Suunniteltua valaistuspylvästä
0
km suunniteltua valokaapelia
0
Intohimoista insinööriä
Despro Oy

Asian­tuntijuutta ja yhdessä kehittämistä

Despro syntyi vuonna 2015 tarpeeseen ostaa huippuasiantuntevaa ja kokonaisvaltaista jakeluverkon suunnittelua. Kun sopivaa toimittajaa ei löytynyt markkinoilta, päätti ensimmäinen intohimoisten insinöörien joukkue lähteä perustamaan sellaista.

Despro on erikoistunut uusiutuvan energian ja kriittisen infran asiantuntijapalveluihin. Monipuolinen osaamisemme kattaa koko verkon elinkaaren suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Palvelemme alan urakoitsijoita, verkon omistajia ja muita alan toimijoita asiantuntevasti ja joustavasti.

Luomme rohkeasti ratkaisuja markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Olemme läsnä ja kuuntelemme tarkalla korvalla. Sparraamme yhdessä parhaat ratkaisut, jotta asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa aikataulussa.

Osaavien ja onnellisten insinöörien joukkueemme uudistaa alan toimintatapoja omalla vahvalla näkemyksellään. Monipuolinen osaamisemme kattaa pitkän kokemuksen energia- ja telecomalan johto- ja asiantuntijatehtävistä sekä toiminnan kehittämisestä. Löydät meiltä alan huippuasiantuntijat.

Otamme henkilöstömme hyvinvoinnin ja osallistamisen tosissaan. Meillä tehdään merkityksellistä asiantuntijatyötä alan huipulla ja voidaan hyvin. Toimintaamme ohjaavat luottamus, rohkeus, arvostus ja vastuunotto. Onnistumme yhdessä joukkueena, toisiamme tukien.

Tavoitteemme on olla toimialan paras kumppani asiakkaidemme ja henkilöstön arvioimana. Mittaamme onnistumistamme säännöllisesti ja laatumme näkyy ennätyksellisenä asiakastyytyväisyytenä, kiitettävänä henkilöstötyytyväisyytenä sekä vakaana taloustilanteena.

Despro on täysin toimivan johdon omistuksessa, joka tuo toimintaamme ketteryyttä ja nopeutta reagoida markkinan mukana. Desprosta on muodostunut nopeasti kokonaisvaltainen, rohkea ja juuri sopivan kokoinen insinööritoimisto.

Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja mahdollistamme yhdessä vihreää siirtymää. Nyt jo 12 paikkakunnalla, yli 100 osaavan ja onnellisen insinöörin voimin.

Tervetuloa mukaan huippuasiantuntijoiden joukkueeseemme johtamaan uusiutuvaa energiaa – asiakkaana, kollegana ja yhteistyökumppanina!

Laatupolitiikkamme

Näin toimimme

Näin toimimme

Despro Engineering Oy:n laatupolitiikka pohjautuu yrityksen arvoihin sekä laatukäsikirjaan, jotka muodostavat Desprolle yhtenäiset ja laadukkaat toimintatavat. Nämä takaavat asiakkaalle parhaan mahdollisen laadun Despron palvelukokonaisuuksissa.

Despro toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän ja henkilöstön kanssa vastaa laadukkaan toiminnan toteutuksesta. Huolehdimme, että yhteiset tavoitteet ja toimintatavat ymmärretään ja niitä noudatetaan koko yrityksen toimialueella. Pohjan yhtenäisille toimintatavoille luo sovitut toimintaprosessit eri osa-alueille. Laatupolitiikan ja prosessien toteutumista seurataan vuosittain sisäisten ja ulkoisten auditointien, johdon katselmuksen sekä jokaiselle liiketoiminnalle määritellyn tuloskortin avulla. Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen. Sovellamme toiminnassamme ISO 9001,ja ISO45001 -sertifikaatteja laadun takaamiseksi.

Henkilöstö

Desprossa toteutuvat juuri ne asiat, joita ihmiset työpaikaltaan haluavat:

Oman asiantuntijuuden ja potentiaalin käyttäminen – työn mielekkyys, sopivan haastavat, monipuoliset ja mielenkiintoiset työnkuvat​

Oman asiantuntijuuden ja potentiaalin kehittäminen – kannustetaan oppimaan, sparraamaan ja kehittymään, tehdään sitä myös yhdessä​

Työhyvinvointi korkealla – Työhyvinvointi otetaan tosissaan, sitä seurataan ja tehdään aktiivisesti toimia sen ylläpitämiseksi sekä kasvattamiseksi.​

Työn ja vapaa-ajan tasapaino – työt tehdään työajalla ja aikaa jää myös palautumiseen​

Merkityksellinen työ, vastuullisuus – toimiala, jolla on oikeasti merkitystä ja vaikutusta myös laajemmin yhteiskunnassa ja maailmassa​

Alan suunnannäyttäjä – osaamista jaetaan myös asiakkaille sekä muille sidosryhmille​

Työn tekemisen (fyysinen paikka ja aika) vapaus – voi itse vaikuttaa työn rytmittämiseen sekä tehdä etätöitä​

Rento, toisiaan arvostava ja tukeva työyhteisö- ja ilmapiiri – viihdytään aidosti yhdessä, tykätään tehdä yhdessä töitä ja muuta mukavaa

Osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuudet – henkilöstö osallistetaan päätöksentekoon

Asiakas

Despron asiakkaalle luovuttaman työkokonaisuuden tulee olla asiakkaan vaatimusten ja sopimuksen mukainen. Pyrimme toiminnassamme mahdollisimman virheettömien työkokonaisuuksien luovuttamiseen. Virheettömyyttä pyritään takaamaan sisäisillä tarkastusprosesseilla sekä aktiivisella asiakasyhteydenpidolla ja osaavalla projektihenkilöstöllä.

Taataksemme laadun asiakkaalle, mittaamme jatkuvasti kaikista projekteista asiakkaan tyytyväisyyttä työkokonaisuudesta. Asiakaskyselyiden tulokset ohjataan viiveettä projektiorganisaatiolle, joka edesauttaa toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Negatiivisiin palautteisiin reagoidaan välittömästi ja palautteet käsitellään myös johtoryhmässä. Asiakastyytyväisyyden tuloksia ja kehitystä seurataan yksikkökohtaisesti. Asiakastyytyväisyyden tavoitteet on kirjattu Despron yksikkökohtaiseen tuloskorttiin.

Yhteistyökumppanit

Despro tavoittelee pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kehitetään jatkuvasti toimintaa ja palvelusuhdetta. Näillä toimenpiteillä pyrimme takaamaan asiakkaillemme laadukkaampia työkokonaisuuksia. Yhteistyökumppaniemme tulee noudattaa toiminnassaan työturvallisuuslakeja, asetuksia ja muita edellisten kaltaisia Despron/viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Henkilöstö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkamme

Näin toimimme

Despro Engineering Oy:n henkilöstöpolitiikassa on kuvattu Desproa koskevat keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Laadukas henkilöstöpolitiikka on ollut Desprolla avainasemassa alusta alkaen. Rakennamme yritystä jokaisen yksilön arvo tunnistaen ja aidosti yhteistä tulevaisuutta rakentaen. Vastuullisesti toimivan työyhteisön edistäminen kuuluu jokaisen desprolaisen tehtäviin. Yhteiset arvomme ovat luottamus, arvostus sekä vastuunotto. Henkilöstöprosessit ja toimintaperiaatteet kokoavat eri henkilöstökäytännöt yhteen ja konkretisoivat laadukkaan henkilöstöjohtamisen käytännön toimiksi.

Terveys ja turvallisuus

Despro Engineering Oy edellyttää henkilöstöltä turvallista tapaa toimia ja työskennellä. Työturvallisuuteen kohdistuvilla toimenpiteillä ja jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä varaudumme siihen, että toimintamme on viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaista, tavoitteenamme jatkuva turvallisuuden parantaminen.  Toimintamme täyttää kaikki lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme meille asettamat vaatimukset.

Meillä on koko maan kattava esihenkilö- ja työsuojeluorganisaatio, jotka tiiviissä yhteistyössä:
•   tiedottavat avoimesti työturvallisuus ja -terveysasioista
•   varmistavat, että tarvittavat toimintamallit, ohjeet ja tulokset ovat kaikkien saatavilla
•   suorittavat säännöllisiä toimipisteiden turvallisuustarkastuksia
•   varmistavat, että kaikilla on työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen
•   varmistavat, että uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä perehdytysprosessi toimii.

Työsuojeluorganisaatio sekä johtoryhmä käsittelevät kaikki työtapaturmat ja turvallisuushavainnot, jakavat niistä saadut opit ja ideoivat aktiivisesti uusista terveyteen-, turvallisuuteen ja laatuun liittyvistä kehityshankkeista. Periaatteemme on, että kehityshankkeiden etenemistä seurataan ja hankkeet saatetaan sitoutuneesti loppuun. Teemme aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Kiinnitämme erityistä huomiota projektityön hallintaan sekä maastotyöhön. Ilmoitamme havaituista turvallisuuspuutteista tai kehityskohteista aktiivisesti poikkeamaraportoinnin kautta. Tunnistamme turvallisuus- ja työterveysriskejä osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskienhallinnan avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja ennaltaehkäisemme tapaturmia, ammattitauteja sekä muita riskejä.

Vastuullinen johtaminen, henkilöstön osallistaminen ja laadukas asiantuntijayhteistyö ovat työturvallisuus- ja terveystoimintamme kulmakiviä. Toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä oppimalla rakennamme turvallista ja hyvinvoivaa Desproa yhdessä. Jokainen desprolainen on mukana yhtenäisen yrityskulttuurin kehittämisessä ja henkilöstöpolitiikan toteutuksessa. Despron henkilöstöstrategian määrittely tehdään osana Despron strategiatyötä. Strategiatyön edistymistä seurataan johdon vuosikellon mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelu ja rekrytointi

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on Despron strategia ja siitä johdetut toimintasuunnitelmat. Despron henkilöstö- ja koulutussuunnitelma luodaan yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain. Edistämme yhteisiä henkilöstösuunnitteluun liittyviä kehityshankkeita eri kehitysryhmien kanssa ja päivitämme kehityshankkeiden suuntaa ja uusia tarpeita kaksi kertaa vuodessa henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta henkilöstön kanssa yhteistyössä. Despro Engineering Oy ei käytä lapsityövoimaa, eikä hyväksy syrjintää missään muodossa. Työyhteisömme on tasa-arvoinen ja henkilöstöllä on järjestäytymisvapaus. Kannustamme henkilöstöamme avoimeen viestintään ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen.

Despron rekrytointi on yrityksen liiketoimintatavoitteita tukevaa, perustuu harkittuun tarpeeseen sekä vastuukohtaisiin osaamis- ja suoritusvaatimuksiin. Kasvuyrityksenä meillä on mahdollisuus tarjota säännöllisesti monipuolisia uramahdollisuuksia talon sisällä, rekrytoimme uusia jo vahvan kokemuksen omaavia alan asiantuntijoita sekä lisäksi koulutamme säännöllisesti rekrytointikoulutuksen kautta uusia asiantuntijoita alallemme. Kuhunkin tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö.

Johtaminen ja esihenkilötoiminta

Panostamme laadukkaaseen johtamiseen sekä johtamiskulttuurin kehittämiseen vahvasti. Johtamisen laatua mitataan vuosittain. Kasvavan ja useilla paikkakunnilla toimivan yrityksen on tärkeä huolehtia laadukkaan, tasavertaisen johtamispalvelun toteutuminen kautta organisaation. Despron johtaminen on palvelevaa, vastuullista ja arvojemme mukaista.

Esihenkilön vastuulla on perehdyttää jokainen työntekijä Despron arvoihin ja vastuullisiin toimintatapoihin sekä varmistaa, että työntekijät tietävät vastuunsa ja tavoitteensa. Esihenkilö käy sparrikeskustelun jokaisen työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa. Keskustelun painopistealueina ovat hyvinvointi, urasuunnittelu, työn laatu sekä yhteiset tavoitteet. Esihenkilö vastaa omalla vastuualueellaan henkilöstön osaamisesta ja osaamisen tavoitteellisesta, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta kehittämisestä. Käynnistämme vuosittain Despro Akatemian kautta yrityksen strategiaa tukevia koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi kannustamme henkilöstöä kehittämään oma-aloitteisesti ja aktiivisesti omaa osaamistaan henkilötason koulutuksilla, joiden hankintaa Despro tukee työnantajana vahvasti.

Palkkaus

Despron palkkapolitiikka perustuu voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin. Näiden lisäksi palkka määräytyy tehtävän vaativuuden, vastuun, työntekijän osaamisen, suorituksen sekä tulosten perusteella. Palkka- ja vaativuustasojen oikeellisuutta ja tasavertaisuutta tarkistetallaan vuosittain koko henkilöstön osalta./p>

Vastuut

Henkilöstöpolitiikka on hyväksytty Despron johtoryhmässä. Despron johtoon kuuluvat vastaavat kukin omalla vastuualueellaan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöperiaatteiden noudattamisesta sekä henkilöstöresursseista. Lähin esihenkilö on työnantajan edustaja henkilöstöasioissa.

Home of the most passionate engineers in Finland

We welcome you to see how we are creating the infrastructure of the future together at Despro!

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus