Voimajohdot

Voima­johtojen palvelut

Desprolta löydät asiantuntijapalvelut ja osaamisen voimajohtojen elinkaaren eri vaiheisiin aina suunnittelusta rakennuttamiseen ja kunnossapitoon.

Suunnit­telu

Rakennut­­taminen

Valvonta

Kunnossa­pito

Voimajohdot

Voima­johdon ­suunnittelu

Huolellisesti toteutettu ja asiantuntemukseen pohjaava voimajohdon suunnitteluvaihe tarjoaa asiakkaan investointien suunnittelun tueksi tarvittavat tiedot. Voimajohdon rakennusvaiheessa toimimme tilaajan edunvalvojana, ja varmistamme että hanke toteutuu kustannustehokkaasti ja aikataulussa. Hankkeen toteutuksen ajalle tarjoamamme osaaminen varmistaa hankkeen korkean laatutason sekä turvallisen toteutumisen. Palvelemme asiakkaitamme myös voimajohdon rakentamisen jälkeisissä ylläpidollisissa tehtävissä kuten kuntotarkastuksissa.

Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti ja räätälöidysti myös tapauskohtaisiin tarpeisiin.

Reitti­suunnittelu ja ympäristö­selvitys

Reittisuunnittelun yhteydessä kartoitamme ja huomioimme luonnonsuojelualueet, museokohteet ja etäisyydet rakennuksiin sekä rajaamme mahdollisista vaihtoehdoista parhaan reittivaihtoehdon. Tarvittaessa hoidamme ympäristöselvityksen, jonka yhteydessä kartoitetaan voimajohtoalueen luontoarvot ja arvioidaan voimajohdon vaikutukset magneettikenttäarvioin ja -raportein.

Viranomais­neuvottelut ja lausunnot

Hoidamme tilaajan puolesta viranomaisneuvottelut ja hankimme lausunnot voimajohdon reitistä tarvittavilta tahoilta kuten ELY-keskuskelta, AVI:lta, Museovirastolta, Maakuntaliitolta, Finavialta, Puolustusvoimilta, kunnilta ja kaupungeilta sekä Väylävirastolta. Vastaamme neuvotteluista tilanteessa, jossa suunniteltuun reittiin halutaan muutoksia. Vastaamme tutkimuslupahakemuksesta, ja haemme tutkimusluvan Maanmittauslaitokselta, jotta alueella päästään työskentelemään. Toimitamme Energiavirastolle hankelupahakemuksen, jossa perustellaan voimajohdon rakentamisen perusteita ja tärkeyttä.

Voimajohtoreitin kartoitus ja sijoitus­suunnittelu

Kartoitamme johtoreitin GPS-laitteistolla, avaamme voimajohtoreitin keskilinjan ja merkitsemme suunnitellut pylväspaikat maastoon. Sijoitussuunnitteluvaiheessa toteutamme datan avulla johtojen profiilin suunnittelun – karttatiedostoon mallinnetaan esimerkiksi pylväiden etäisyydet ja johtojen riippumat.

Maaperätutkimukset

Maaperätutkimuksissa maapohja tutkitaan täry- tai painokairauksen avulla. Raportoimme maakerroksen sekä peruskallion ja pohjaveden tason, ja niihin perustuen tehdään perustamistapasuositukset pylväille.

Vaara- ja häiriöjänniteselvitykset

Toteutamme vaara- ja häiriöjännitteiden tarkastelut ja selvitykset. Meille tuttuja laskentasuureita ovat muun muassa ekvivalenttiset maadoitusimpedanssit, reduktiokertoimet ja laskennalliset indusoituneet jännitteet. Selvityksissä kartoitetaan voimajohdon vaikutuksia ympäröivään maa-alueeseen sekä sähkö- ja televerkkoon. Selvityksissä esitetään toimenpiteet, joiden avulla voidaan huomata vaaralliset kohteet ja toteuttaa niille suojaavat toimenpiteet. Näiden tietojen perusteella laaditaan maadoitussuunnitelmat.

Maanperän ominaisvastusmittaukset

Suoritamme maaperän ominaisvastuksen eli ominaisresistanssin mittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään maadoitussuunnittelun lähtötietoina, ja mittaajiltamme löytyykin tarvittava osaaminen tehdä jo mittausten yhteydessä tarvittavat huomiot maastosuunnittelussa huomioitavista kohteista. Samalla mittauskäynnillä pystymme tarvittaessa tuottamaan vaikka kunnossapito- tai paikkatietoa.

Voimajohdon rakenteet

Suunnittelemme voimajohdossa käytettävät pylvästyypit ja määritämme, mitä pylvästyyppiä käytetään milläkin pylväspaikalla – lujuusvaatimukset ja rakennettavuus huomioiden. Määrittelemme myös käytettävän kuidun ja johdintyypit.

Lunastustoimitus

Huolehdimme maanomistajien kanssa tehtävistä ennakkohaltuunottosopimusneuvotteluista ja koostamme lunastuslupahakemuksen. Toimimme tilaajan edustajana lunastustoimituksen aikana ja osallistumme asiantuntijana lunastustoimituskokouksiin tilaajan puolesta. Toteutamme maapohjan tyypityksen ja puuston arvioinnin lunastustoimitusta varten. Teemme maastossa hakkuu- ja kiinteistörajojen merkinnän.

Voimajohdot

Voimajohdon rakennuttaminen

Työnjohto

Toimimme rakennuttajana vastaten työn tilauksista ja aikataulutuksista, laskujen hyväksynnästä ja seurannasta sekä maastosuunnitelmien tarkastamisesta. Osallistumme voimajohtotyömaan ja urakan aikaisiin kokouksiin ja tarkastamme urakoitsijan työstään laatimat dokumentit. Hoidamme tilaajan puolesta tarvittaessa myös reklamaatiot ja viestinnän maanomistajien ja viranomaisten suuntaan.

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuuden toteutumista ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Hoidamme työmaan lakisääteisen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja toteutamme työmaan pistotarkastukset. Ohjaamme urakoitsijoita sekä työmaahan liittyvissä kysymyksissä että perehdyttämisessä.

Raivaukset

Hoidamme puuston raivaukset johtoalueelta ja teemme reunavyöhykekäsittelyn lunastusluvan mukaiselle alueelle. Koordinoimme myös puukaupan ja yhteydenpidon maanomistajiin puuston raivauksen ja hakkautuksen aikana.

Lopputarkastus

Työmaan valmistuttua tarkastamme, että voimajohto on rakennettu sovitun mukaisesti. Mikäli työmaalla havaitaan puutteita, ilmoitetaan niistä urakoitsijalle, ja sovitaan niiden korjaamisesta aikataulutuksineen.

Dokumentointi

Dokumentoimme voimajohdon rakentamisen jälkeiset muutokset asiakkaat järjestelmiin ja päivitämme dokumentit vastaamaan toteutusta. Dokumentoimme ja päivitämme myös olemassa olevan verkon tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu verkko vastaa maastossa olevaa tilannetta.

Kartoitukset

Toteutamme verkon GPS-sijaintimittaukset ja tarkastukset rakentamisen aikana, rakentamisen jälkeen ja olemassa olevan verkon dokumentoinnin päivittämiseksi. Voimme myös suorittaa pylväspaikkojen merkinnän ennen rakentamisen aloittamista.

Voimajohdot

Voimajohtojen kunnossapito

Voimajohtojen kunnossapito

Kunnossapitopalvelu

Voimajohdon kunnossapitotarkastusten yhteydessä tarkastamme verkon komponenttien määräysten täyttymisen, merkintöjen paikkansapitävyydet sekä mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin. Päivitämme tiedot tarpeen vaatiessa tai toimitamme asiakkaalle listauksen, jonka toimeenpanosta hän voi itse päättää.

Kunnossapitosuunnittelu

Kunnossapitosuunnittelumme tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa huomataan voimajohtoon liittyvä uusintatarve. Toteutamme uusimistarpeen arvioinnin ja saat meiltä esityksen verkon saneerauksen kustannustehokkaasta toteuttamisesta: eri vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluarvioineen. Kunnossapitosuunnittelua voidaan toteuttaa myös yksittäisinä, laajuudeltaan rajatumpina katselmuksina.

Raivaukset

Hoidamme puuston raivaukset johtoalueelta ja teemme reunavyöhykekäsittelyn lunastusluvan mukaiselle alueelle. Koordinoimme myös puukaupan ja yhteydenpidon maanomistajiin puuston raivauksen ja hakkautuksen aikana.

Tehokkuutta voimajohdon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia verkkotietojärjestelmiä:

  • AutoCad

  • BasePower

  • Microstation

  • 3Dwin

voimajohdot janne despro

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Jannella on pitkä kokemus voimajohtoliiketoiminnan vastuutehtävistä. Jos et itse osaa määrittää tarvettasi, niin hän selvittää sen muutamalla kysymyksellä.

Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders