Tietoliikenneverkko ja laitetilat

Tietoliikenne-

verkkojen ja

laitetilojen palvelut

Desprolta löydät osaavat ammattilaiset valokuitu- ja mobiiliverkkojen sekä laitetilojen elinkaaren eri vaiheisiin, aina suunnittelusta kehitysprojekteihin.

Valokuituverkko

Mobiiliverkko

Laitetilat

Valokuituverkko

Valokuitu­verkon hanke­suunnittelu ja esi­suunnittelu

Palvelemme asiakkaitamme tietoliikenneverkon omaisuuden hallintaan, suunnitteluun, rakentamiseen ja dokumentointiin liittyvissä tehtävissä, tarjoten muun muassa investointien teknistaloudelliset selvitykset, lupahakemukset, kuuluvuuskartoitukset ja ylläpidolliset palvelut.

Toimeksiannot voivat vaihdella kokoluokaltaan yksittäisestä kohteesta aina koko kunnan alueen seutuverkon suunnitteluun. Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti.

Investointisuunnittelu

Arvioimme vaihtoehtoja valokuituverkon rakentamiselle ja kartoitamme ratkaisujen kustannusvaikutukset. Teemme verkon rakentamiseen liittyvät selvitykset ja tarvittavat maastokatselmukset. Näiden pohjalta muodostamme näkemyksen verkon kannattavimmasta ja kustannustehokkaimmasta toteutustavasta, tarjoten samalla karkeat kustannuslaskelmat päätöksenteon tueksi.

Esiselvitykset

Teemme päätöksenteon tueksi tarvittavat selvitykset ja haemme lausunnot eri sidosryhmiltä ja tahoilta, kuten esimerkiksi: ympäristöselvitykset, arkeologiset inventoinnit sekä viranomaisten lausunnot. Tuotamme alueelle suunniteltavasta verkkotekniikasta (Aktiivinen P2P- tai passiivinen GPON-verkko) ja rakentamismenetelmästä (perinteinen kaapelointi tai mikrokanavatekniikka) tarvittavat suunnitelmat sekä kustannusarviot.

Valokuituverkko

Valokuituverkon suunnittelu

Valokuituverkon suunnittelu

Tietoliikenneverkon maastosuunnittelu

Maastosuunnittelu -vaiheessa kartoitetaan valokuituverkon reitti maastossa. Tarkastelemme suunnitellun reitin toteutuskelpoisuutta ja haemme ratkaisut mahdollisten esteiden kiertämiseen, ylittämiseen tai alittamisen. Lisäksi havainnoidaan olemassa olevan verkon rakenne ja komponentit siltä osin, kuin ne ovat suunnittelun kannalta oleellisia. Maastosuunnittelun aikana tehdään tarvittaessa myös katselmukset viranomaisten ja urakoitsijan tai tilaajan edustajan kanssa.

Työpaketti

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuuden toteutumista ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Hoidamme työmaan lakisääteisen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja toteutamme työmaan pistotarkastukset. Ohjaamme urakoitsijoita sekä työmaahan liittyvissä kysymyksissä että perehdyttämisessä.

Valokuituverkko

Valokuituverkon rakennut­taminen

Työnjohto

Toimimme asiakkaamme rakennuttajana ja työnjohtajana vastaten työn tilauksista ja aikataulutuksista, työn seurannasta, laskujen hyväksynnästä sekä maastosuunnitelmien tarkastamisesta ja työmaanvalvonnasta. Osallistumme työmaan ja urakan aikaisiin kokouksiin ja tarkastamme urakoitsijan työstään laatimat dokumentit. Hoidamme tilaajan puolesta tarvittaessa myös reklamaatiot sekä tarvittavan viestinnän maanomistajien ja viranomaisten suuntaan. Raportoimme työstä asiakkaan kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuutta ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Toteutamme työmaatarkastuksia sovitun suunnitelman mukaisesti ja pistotarkastuksina. Voimme toimia urakoitsijan perehdyttäjänä ja tarvittaessa ohjaamme urakoitsijoita työmaahan liittyvissä kysymyksissä ja työmenettelyissä.

Kartoitukset

Toteutamme kaapeleiden sijaintimittaukset ja -tarkastukset asiakkaan vaatimilla tarkkuuksilla ja välineillä. Käytössämme on GNSS- ja takymetrikalustoa. Kartoituksessa voimme määrittää myös kaapeleiden asennussyvyyden. Kartoituksia ja tarkastuksia tehdään rakentamisen aikana, työmaiden lopputarkastuksissa ja olemassa olevan verkon dokumentaation päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraa asiakkaiden järjestelmiin.

Valokuituverkko

Tietoliikenne­verkon kunnossa­­pito

Tieto­liikenne­verkon kunnossa­pito

Kunnossapitopalvelu

Tietoliikenneverkon kunnossapitotarkastusten yhteydessä tarkastamme verkon komponenttien (esim. jatkojen, pylväiden, laitetilojen ja jakokaappien) osalta määräysten täyttymisen, merkintöjen paikkansapitävyyden sekä mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin. Päivitämme tiedot tarpeen vaatiessa tai toimitamme asiakkaalle listauksen, jonka toimeenpanosta hän voi itse päättää.

Kunnossapitosuunnittelu

Kunnossapitosuunnittelumme tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa huomataan televerkkoon liittyvä uusinta/päivitystarve. Toteutamme uusimistarpeen arvioinnin ja saat meiltä esityksen verkon saneerauksen kustannustehokkaasta toteuttamisesta: eri vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluarvioineen. Kunnossapitosuunnittelua voidaan tehdä myös yksittäisinä, laajuudeltaan rajatumpina kokonaisuuksina.

Tehokkuutta tietoliikenneverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmistoja ja sovelluksia:

  • KeyCom

  • Nims

  • SNET

  • AutoCad

Mobiiliverkko

Mobiiliverkon esisuunnittelu

Site-survey ja asennussuunnittelu

Mobiiliverkon suunnittelupalvelut painottuvat esikartoituksiin (site-survey). Vierailemme tukiasemalla ja kuvaamme mobiiliverkon asennussuunitelman tekemistä varten tarvittavat seikat. Varmistamme asennuksen onnistumisen tarkistamalla asennusvalmiuden ja laatimalla työkuvat sekä suunnitelmat asennuksen toteutukseen. Kartoitamme mastossa tai kiinteistössä asennettavien tai uusittavien laitteiden osalta tarvittavat laitetila-/masto-/kattoasennukset, sähkö- ja voimalaitetyöt ja kaapelireitit.

Saatavuusluvitukset

Huolehdimme saatavuusluvituksista kiinteistö- ja mastokohteisiin. Tehdyn site- surveyn ja asennussuunnittelun perusteella, pyydämme luvat mastojen ja kiinteistöjen omistajilta suunniteltuja asennuksia varten.

Site-hunting eli uusien laitepaikkojen hankinnat

Suoritamme tarpeen mukaan uusien laitetila-, masto- ja pylväspaikkojen hankintaa. Käymme etukäteen määritellyt vaihtoehdot läpi ja muodostamme niistä parhaan näkemyksen uuden laitetilan, maston tai pylvään paikalle. Haemme rakennusluvat maanomistajalta, kaupungilta tai kunnalta sekä vastaamme naapureiden kuulemisten järjestämisestä sekä muista selvityksistä ja lupa-asioista.

Mobiiliverkko

Mobiiliverkon suunnittelu,

2G–5G-verkot

Mobiiliverkon suunnittelu,

2G–5G-verkot

Radioverkkosuunnittelu

Uuden tukiasemapaikan tarpeen määrittelee useimmiten olemassa olevan verkon katve tai kapasiteettipuute esimerkiksi suhteessa uuteen asuinalueeseen. Tukiasemapaikan sijainnin määrittelyssä hyödynnämme olemassa olevan verkon topologiaa sekä teemme laskelmia ja tutkimme erilaisia liikenneraportteja. Huomioimme tarvittavan peitto- ja kapasiteettitarpeen alueella ja määrittelemme radioverkon verkkokomponentit.

Peittoalue-, kapasiteetti ja taajuussuunnittelu

Jo olemassa oleville tukiasemille toteutamme peittoalueen suunnittelua ja kapasiteettisuunnittelua, jossa huomioidaan suunniteltavan alueen profiili (kaupunki tai maaseutu) sekä käyttäjämäärät. Arvioimme, millainen taajuuskerros alueelle soveltuu ja toteutamme peiton ja kapasiteetin makrotukiasemilta tai erillisinä paikallisina sisäpeittoratkaisuina tiettyyn kiinteistöön.

Mobiiliverkko

Mobiiliverkon kehitys- ja muutostyöt

Kuuluvuuskartoitukset ja kuuluvuusmittaukset

Toteutamme kuuluvuuskartoitukset jo olemassa oleviin tai vielä rakenteilla oleviin kiinteistöihin. Kuuluvuuskartoituksen yhteydessä kiinteistössä kuljettu reitti taltioidaan kiinteistön pohjakarttaan. Mittausten tulokset analysoidaan ja niistä toimitetaan asiakkaalle raportti. Tulosten perusteella voidaan määritellä, miten mahdolliset havaitut kuuluvuuspuutteet voidaan parhaiten korjata.

Verkon muutostyöt kiinteistöissä

Avustamme verkon muutostöissä esimerkiksi tapauksissa, joissa kiinteistössä suoritetaan remonttia. Selvitämme remontin vaikutukset tukiasemaan ja teemme ehdotuksen siitä, millaisia toimenpiteitä remontti aiheuttaa mm. antenneille esimerkiksi niiden poistamisen tai siirtämisen osalta. Mikäli sopimuksia tarvitsee uusia esimerkiksi laitteiston vaihtuessa tai sähkönkulutuksen muuttuessa, huolehdimme myös sopimusten uusimisesta.

Kehitysprojektit

Osaamistaustamme myötä löydät meiltä näkemystä sekä urakoitsijan että operaattorin puolelta. Toimimmekin asiakkaidemme kehityskumppanina uusien toimintatapojen pilotoinnissa sekä ohjelmistojen kehittämisessä. Toimimme myös tukena toimialan muutosten analyysissa ja operatiivisen toiminnan kehittämisessä.

Mobiiliverkko

Mobiiliverkon kunnossapito

Mobiiliverkon kunnossapito

Site checkit

Kuvaamme tukiasemapaikat ja esitämme kunnossapitotarpeet esimerkiksi kaapelointien tai akkujen kunnon osalta. Päivitämme ja dokumentoimme laitekopin sijainti- ja paikkatiedot sekä tarvittaessa kulkuohjeen laitepaikan luo, jotta kiinteistössä liikkuminen helpottuu.

Dokumentointi

Dokumentoimme tukiaseman rakentamiseen liittyvät dokumentit, laitepaikat, antennipiirien kuvaukset, antennien suunta-/korkeus- ja paikkatiedot sekä kaapeloinnit asiakkaan järjestelmiin. Dokumentoimme ja päivitämme myös olemassa olevan tukiaseman tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu tukiasema vastaa mastossa/rakennuksessa olevaa tukiasemaa.

Mobiiliverkon optimointi

Mobiiliverkon optimoinnin avulla parannetaan verkon tehokkuutta. Toteutamme verkon optimoinnin ja tukiaseman käyttötoimenpiteet erilaisilla verkkotyökaluilla etänä.

Laitetilat

Laitetilojen elinkaaripalvelut

Laitetilojen elinkaaripalvelut

Uudet laitetilat

Olemme valtakunnallisesti Sinun ykköskumppanisi uusia laitetiloja perustettaessa.

Toimimme projektin rakennuttajana ja kokoamme yhteen ruutuun kaiken mitä tarvitset uuden laitetilan perustamiseen. Aidosti asiakaslähtöinen ja riippumaton palvelumme on sopiva työkalu, joka toimii saumattomasti osana prosessiasi. Meillä oikea kokemus ja ammattitaito yhdistyy läpinäkyvään sekä reaaliaikaiseen tiedottamiseen.

Uudistaminen

Tuotannossa olevat laitetilat, joiden tilaluokitus tai toiminnot ovat muuttumassa.

Joskus kokonaan uuden laitetilan rakentaminen ei ole kannattavaa tai edes mahdollista. Tällöin uudistaminen on hyvä keino siirtyä tarkoituksenmukaiseen ja määräykset täyttävään laitetilaan. Koordinoimme purkamisen, rakentamisen ja uudistetun laitetilan käyttöönoton. Dokumentoimme projektin kokonaisuudessaan luvituksesta luovutukseen.

Käyttöönottaminen

Kun on aika laittaa koneet käyntiin…

Huolehdimme toiminnallisten kokeiden toteuttamisesta ja dokumentoinnista. Asiantuntijamme laativat ja käyvät asiakkaan kanssa ennakkoon läpi käyttökoesuunnitelmat sekä osallistuvat itse niiden suorittamiseen. Tällöin poikkeavuuksiin tai häiriöihin voidaan puuttua välittömästi ja laitetilan toimintoja päästään säätämään haluttuun suuntaan ensi tilassa.

Elinkaarisuunnittelu

Emme unohda laitetilaa, vaan huolehdimme siitä myös huomenna.

Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa luot selkeän toimintamallin, jossa kuvataan laitetilan toimintakyvyn varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen ylläpidon ja huollon näkökulmasta. Huolehdimme, että kohteen kyky sopeutua muutoksiin tilaluokituksissa ja kuormituksessa, pysyy yllä ja on ajantasaisesti seurattavissa.

Tehokkuutta tietoliikenneverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmistoja ja sovelluksia:

  • AutoCad

  • BasePower

  • Microstation

  • 3Dwin

tietoliikenneverkko mikko

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Mikko osaa koota ratkaisut niin kiinteän- kuin mobiiliverkonkin asiantuntijapalvelutarpeille. Yhteisrakentamishankkeetkin ovat Mikolle tuttuja, joten jos niiden mahdollisuus mietityttää, ota yhteyttä.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus