Teollisuus

Teollisuuden palvelut

Löydät meiltä kattavat palvelut teollisuuden tarpeisiin aina suunnittelusta asiantunteviin teollisuuden mittauspalveluihin.

Suunnit­telu

Valvonta

Rakennut­taminen

Mit­taukset

Teollisuus

Teollisuuden asian­tuntija­palvelut

Palvelemme teollisuuden asiakkaitamme asiantuntijapalveluin ja mittauspalveluin. Asiantuntijapalveluina tarjoamme osaamista teollisuuden sähköverkkojen suunnitteluun, dokumentointiin, kunnossapitoon ja selvityksiin. Vahvan mittauskokemuksemme myötä suoritamme teollisuuden tarpeisiin tehtävät mittaukset ammattitaidolla.

Sähköverkon suunnittelu

Sunnittelemme jakeluverkot, voimajohdot ja sähköasemat siten, että ne täyttävät standardien vaatimukset ja tilaajan esittämät kriteerit. Projektin alussa tehdään sähköisen suunnittelun esisuunnittelu käytössä olevien lähtötietojen perusteella. Esisuunnittelun avulla voidaan tarjota asiakkaan investointilaskelmien tueksi kustannusarvio sähköverkon rakentamisesta.

Dokumentointi

Dokumentoimme työmaan tai sähköverkon tietoja tilaajan verkkotieto- ja muihin järjestelmiin. Dokumentointi rakentamisen aikana sisältää punakynien tarkastuksen eli vaiheen, jossa verkkotietojärjestelmään kirjataan maanrakentajan tai urakoitsijan päivittämät suunnitelmakartat ja muut dokumentit sekä niihin työmaan aikana tehdyt muutokset. Dokumentoimme ja päivitämme myös olemassa olevan verkon tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu verkko vastaa maastossa olevaa tilannetta.

Kunnossapitopalvelu

Sähköverkon kunnossapitotarkastusten yhteydessä tarkastamme verkon komponenttien, kuten sähköpylväiden, muuntajien ja jakokaappien osalta määräysten täyttymisen, merkintöjen paikkansapitävyyden sekä mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin. Päivitämme tiedot tarpeen vaatiessa tai toimitamme asiakkaalle listauksen, jonka toimeenpanosta hän voi itse päättää.

Vaara- ja häiriöjänniteselvitykset

Toteutamme vaara- ja häiriöjännitteiden tarkastelut ja selvitykset. Meille tuttuja laskentasuureita ovat muun muassa ekvivalenttiset maadoitusimpedanssit, reduktiokertoimet ja laskennalliset indusoituneet jännitteet. Selvityksissä kartoitetaan voimajohdon ja sähköaseman vaikutuksia ympäröivään maa-alueeseen sekä sähkö- ja televerkkoon. Selvityksissä esitetään toimenpiteet, joiden avulla voidaan huomata vaaralliset kohteet ja toteuttaa niille suojaavat toimenpiteet. Näiden tietojen perusteella laaditaan maadoitussuunnitelmat.

Teollisuus

Teollisuuden mittauspalvelut

Teollisuuden mittauspalvelut

Maadoitus­impedanssi­mittaukset

Suurjännitestandardi SFS 6001 edellyttää, että maadoitusjärjestelmille annettujen vaatimusten täyttyminen tulee varmistaa koko järjestelmän käyttöiän ajan. Suoritamme maadoitusimpedanssin mittaukset kaikenlaisiin kohteisiin, laajoista yhteen liittyneistä maadoitusjärjestelmistä aina yksittäiseen maadoituselektrodiin. Työkalupalettiimme kuuluu laajojen maadoitusten kokonaismaadoitusimpedanssin määrityksissä taajuusselektiivinen V/A-menetelmä, jossa mittausjohtimina tyypillisesti käytetään 20-400kV avojohtoja ja kenttäkaapeleita. Suppeiden maadoitusjärjestelmien maadoitusresistanssin määrityksissä on käytössä käännepistemenetelmä eri virransyöttöjohdinpituuksilla sekä V/A-menetelmä. Tarjoamme tarvittaessa avaimet käteen -mittauspalvelua, jolloin mittausraportissa on samalla selvitys kohteessa noudatettavien standardien ja määräyksien täyttymisestä sekä vaarajännitelaskelma ja tarkastelu.

Kosketus­jännite­mittaukset

Sähköturvallisuusmääräykset edellyttävät, että maadoitusjärjestelmän suorituskyky on riittävällä tasolla ja sähköjärjestelmän vikatilanteessa ei synny vaaraa tai häiriöitä aiheuttavia jännitteitä. Teemme kosketusjännitemittauksia ja tarkasteluja sekä jännitteiden leviämisen mittauksia taajuusselektiivisellä menetelmällä. Mittaus voidaan tehdä myös maadoitusimpedanssin mittauksen yhteydessä samoilla mittausjohdinjärjestelyillä. Tarvittaessa mittaamme myös erilaisissa mittauskokeissa, kuten jakeluverkon todellisen maasukuvirran aiheuttamat kosketusjännitteet.

Maan ominais­vastus­mittaukset

Suoritamme maaperän ominaisvastuksen eli ominaisresistanssin mittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään maadoitussuunnittelun lähtötietoina, ja mittaajiltamme löytyykin tarvittava osaaminen tehdä jo mittausten yhteydessä tarvittavat huomiot maastosuunnittelussa huomioitavista kohteista. Samalla mittauskäynnillä pystymme tarvittaessa tuottamaan vaikka kunnossapito- tai paikkatietoa.

Maadoitusten jatkuvuus­mittaukset

Suurjännitejärjestelmän maadoitusten jatkuvuus on tarkastettava määräajoin. Maadoitusjärjestelmän liitoksilla on oltava hyvä sähköinen johtavuus, jotta vikavirran aiheuttama lämpötilan nousu ei kasva liian isoksi. Mikäli maadoitus on toteutettu yhdellä johtimella, suositellaan mittaus tehtäväksi 6 vuoden välein. Kahdella johtimella toteutetun maadoitusyhdistyksen osalta tarkastusväli on 12 vuotta. Mittaamme maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmien jatkuvuuksia sekä DC- että AC-virralla. Suoritamme mittaukset yleensä vähintään 100 A DC -virralla, mutta laitteistollamme saadaan mitattua suurempiakin mittausvirtoja esimerkiksi maadoituksen heikkojen kohtien selvittämiseksi.

Tehokkuutta sähköverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmia ja sovelluksia:

  • TrimbleNIS
  • Profila
  • ABB Integra
  • PG Field

  • HeadPower

  • Quentic

  • Gurufield

  • Buildie

  • M Files

Roope Varkka Despro Engineering

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Roope kokoaa Desprolta tarpeeseesi soveltuvan osaamisen.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus