Sähköverkko

Sähköverkon palvelut

Meiltä löydät palvelut ja pätevää osaamista sähköverkon elinkaaren eri vaiheisiin aina suunnittelusta rakennuttamiseen ja kuntotarkastuksiin.

Suunnittelu

Valvonta

Rakennuttaminen

Mittaukset

Dokumentointi

Kunnossapito

Sähköverkko

Sähköverkon suunnittelu

Huolellisesti toteutettu ja asiantuntemukseen pohjaava suunnitteluvaihe tarjoaa asiakkaalle investointien suunnittelua ja rakentamista varten tarvittavat tiedot. Sähköverkon rakennusvaiheessa toimimme tilaajan edunvalvojana rakennuttajan tai valvojan roolissa varmistaen, että hanke toteutuu kustannustehokkaasti, turvallisesti ja aikataulussa. Palvelemme asiakkaitamme myös verkon rakentamisen jälkeisissä ylläpidollisissa tehtävissä.

Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti ja räätälöidysti myös tapauskohtaisiin tarpeisiin.

Kehittämissuunnitelmat

Laadimme sähköverkkoyhtiöiltä vaaditun kehittämissuunnitelman verkkoyhtiön strategiset tavoitteet ja lainsäädännön huomioiden. Suunnitelmassa esitellään verkon kehitystarpeet siten, että ne toteuttavat sähkömarkkinalaissa velvoitetut sähkön toimitusvarmuuden vaatimukset. Sähköverkkoyhtiöitä velvoitetaan toimittamaan päivitetty verkon kehittämissuunnitelma Energiavirastolle kahden vuoden välein.

Yleissuunnittelu

Laadimme verkon yleissuunnitelmat verkon kehittämissuunnitelmaan pohjaten. Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana tarkemmalle sähkötekniselle suunnitelmalle sekä maastosuunnittelulle. Suunnitelmassa huomioidaan aina verkkoyhtiön omat strategiset tavoitteet sekä kohdealueen kehitysnäkymät.

Omaisuudenhallinta

Palvelemme sähkönjakeluverkonhaltijoita omaisuudenhallinnan kehittämisessä. Verkko-omaisuuden hallinta on sähköverkkoyhtiöiden kriittisimpiä toimintoja ja olemme saaneet näkökulmaa erilaisista toimintatavoista ympäri Suomea. Pystymme toteuttamaan omaisuudenhallinnan kokonaan ulkoistettuna toimintona tai vaihtoehtoisesti läpiviemään erillisen kehitysprojektin omaisuudenhallinnan kehittämiseksi.

Sähköinen suunnittelu

Sähköisessä suunnittelussa mitoitetaan verkko siten, että se täyttää standardien vaatimukset ja tilaajan esittämät kriteerit. Esisuunnittelun avulla voidaan tarjota asiakkaan investointilaskelmien tueksi kustannusarvio sähköverkon rakentamisesta. Maastosuunnitteluvaiheen aikana sähköistä mitoitusta tarkastellaan ja muokataan jatkuvasti suunnittelun etenemisen myötä, jotta määräystenmukaisuus ja suunnitelman laatu saadaan varmistettua.

Maastosuunnittelu

Maastosuunnitteluvaihe käsittää sähköverkon reittien ja tarvittaessa olemassa olevien komponenttien kartoittamisen maastossa. Maastosuunnittelussa tarkastellaan suunnitellun reitin toteutuskelpoisuutta ja haetaan ratkaisut mahdollisten esteiden kiertämiseen. Maastosuunnittelun aikana tehdään tarvittaessa myös katselmukset viranomaisten ja urakoitsijan tai tilaajan edustajan kanssa. Suunnittelun tuloksena tilaajalle toimitetaan työpaketti, jonka sisältämien dokumenttien avulla verkon rakentaminen voidaan toteuttaa.

Luvitus

Huolehdimme suunnitellun reitin luvituksesta kokonaisuudessaan. Neuvottelemme ja teemme sijoitussopimukset maanomistajien kanssa. Huolehdimme sähköverkon luvituksesta teiden, vesistöjen ja ympäristön osalta ELY-keskuksen ja AVI:n suuntaan. Teemme sijoituslupahakemukset, rakennusluvat ja toimenpideluvat kuntien ja kaupunkien kanssa. Lisäksi kartoitamme, mitä muita lupa-asioita ja lausuntoja on syytä huomioida esimerkiksi Väyläviraston ja Museoviraston suuntaan.

Sähköverkko

Sähköverkon rakennuttaminen

Sähkö­verkon rakennut­taminen

Työnjohto

Toimimme asiakkaamme rakennuttajana ja työnjohtajana vastaten työn tilauksista ja aikataulutuksista, työn seurannasta, laskujen hyväksynnästä sekä maastosuunnitelmien tarkastamisesta ja työmaanvalvonnasta. Osallistumme työmaan ja urakan aikaisiin kokouksiin ja tarkastamme urakoitsijan työstään laatimat dokumentit. Hoidamme tilaajan puolesta tarvittaessa myös reklamaatiot sekä tarvittavan viestinnän maanomistajien ja viranomaisten suuntaan. Raportoimme työstä asiakkaan kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

Työmaavalvonta

Valvomme työmaalla sekä rakentamisen laatua että turvallisuutta ja raportoimme niiden toteutumisesta sovitun suunnitelman mukaisesti tilaajalle. Toteutamme työmaatarkastuksia sovitun suunnitelman mukaisesti ja pistotarkastuksina. Voimme toimia urakoitsijan perehdyttäjänä ja tarvittaessa ohjaamme urakoitsijoita työmaahan liittyvissä kysymyksissä ja työmenettelyissä.

Turvallisuuskoordinaattori

Hoidamme työmaan lakisääteisen turvallisuuskoordinaattorin tehtävät toimien asiakkaan turvallisuuskoordinaattorina.

Sähköverkon käyttöönotto

Kun uusi sähköverkko on valmis ja todettu vaatimusten mukaiseksi, aloitetaan verkon käyttöönotto. Käyttöönottovaiheessa suunnitellaan, miten ja mistä verkko on järkevintä ottaa käyttöön. Suunnittelemme tarvittavat kytkennät ja sähkönjakelun keskeytykset siten, että sähkökatkot tulevat minimoitua. Palveluihimme kuuluu myös käytöstä poistuvan verkon purkamisen suunnittelu. Lisäksi tarjoamme käytönjohtajapalvelua.

Kartoitukset

Toteutamme kaapeleiden sijaintimittaukset ja -tarkastukset asiakkaan vaatimilla tarkkuuksilla ja välineillä. Käytössämme on GNSS- ja takymetrikalustoa.Kartoituksessa voimme määrittää myös kaapelien asennussyvyyden. Kartoituksia ja tarkastuksia voidaan tehdä rakentamisen aikana, työmaiden lopputarkastuksissa ja olemassa olevan verkon dokumentaation päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraan asiakkaiden järjestelmiin.

Mittaukset

Suoritamme maadoitusimpedanssin mittaukset niin suppeiden kuin laajojenkin maadoitusten osalta. Toteutamme myös maanominaisvastusmittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi maadoitussuunnittelun lähtötietoina, kunnossapitotarkastuksissa ja verkon käyttöönottotarkastuksissa.

Sähköverkko

Hankinnat

Sähkö­verkon hankinnat

Energia-alan asiantuntijuutta elinkaaren eri vaiheissa tilaajan tarpeisiin. Hankinta-asiantuntijamme auttavat toteuttamaan strategiaa tukevia ja pitkällä aikavälillä tuloksellisia hankintoja. Huomioimme eri näkökulmat riskienhallinnan, vastuullisuuden ja kustannustehokkuuden osalta.

Toimitusketjun vastuullisuus

Tuomme yrityksen strategiaa tukevat vastuullisuuden osa-alueet osaksi toimitusketjua.

Julkinen hankinta

Toteutamme erityisalojen julkisia hankintoja ja tuemme niiden tekemisessä huomioiden hankinnan koko elinkaaren.

Hankintatoimen kehitys

Sovellamme hankintatoimen modernia viitekehystä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti; mm. toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset, mallipohjat.

Energia-alan hankinnat

Asiantuntijamme auttavat kaikissa hankintaprosessin vaiheissa, oli kysessä ainutkertainen investointi tai jatkuva palvelusopimus.

Sähköverkko

Dokumentointi

Sähköverkon dokumentointi

Dokumentoimme työmaan tietoja tilaajan verkkotieto- ja muihin järjestelmiin. Dokumentointi rakentamisen aikana sisältää punakynien tarkastuksen eli vaiheen, jossa verkkotietojärjestelmään kirjataan maanrakentajan tai urakoitsijan päivittämät suunnitelmakartat ja muut dokumentit sekä niihin työmaan aikana tehdyt muutokset. Dokumentoimme ja päivitämme myös olemassa olevan verkon tietoja ja tarkastamme, että järjestelmässä kuvattu verkko vastaa maastossa olevaa tilannetta.

Loppudokumentointi

Loppudokumentaatio tehdään työmaan valmistuttua. Sen yhteydessä tarkastetaan komponenttitietojen oikeellisuus tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Dokumentointiin voidaan sisällyttää myös taloudellinen loppuselvitys, jossa käydään läpi urakoitsijan ilmoittamien kustannusten ja verkkotietojärjestelmään kirjattujen kustannusten välinen vastaavuus yksikköluetteloiden avulla.

Masterointi

Sähköverkon masteroinnissa sähköverkon reaaliaikainen tilanne viedään verkkotietojärjestelmän tietokantaan. Teemme sähköverkon käyttöönottotyöt dokumentoinnin osalta ja suoritamme masteroinnin asiakkaan puolesta.

Sähköverkko

Sähköverkon kunnossapito

Sähkö­verkon kunnossapito

Kunnossapitotarkastukset

Sähköverkon kunnossapitotarkastusten yhteydessä tarkastamme verkon komponenttien, kuten sähköpylväiden, muuntajien ja jakokaappien osalta määräysten täyttymisen, merkintöjen paikkansapitävyyden sekä mahdolliset korjaustarpeet. Tarkastamme, täsmäävätkö maastosta ja verkosta tehdyt huomiot järjestelmään kirjattuihin tietoihin. Päivitämme tiedot tarpeen vaatiessa tai toimitamme asiakkaalle listauksen, jonka toimeenpanosta hän voi itse päättää. Teemme myös tarvittavat mittaukset.

Kunnossapitosuunnittelu

Kunnossapitosuunnittelumme tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa huomataan sähköverkkoon liittyvä uusintatarve, kuten sähköverkon lahonnut pylväs. Toteutamme uusimistarpeen arvioinnin ja saat meiltä esityksen verkon saneerauksen kustannustehokkaasta toteuttamisesta: eri vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen ja aikatauluarvioineen. Kunnossapitosuunnittelua voidaan tehdä myös yksittäisinä, laajuudeltaan rajatumpina kokonaisuuksina.

Vikatilanteet ja suurhäiriöt

Vikatilanne ja suurhäiriötilanteissa toimimme verkkoyhtiöiden häiriöorganisaatioissa sekä alueellisten organisaatioiden johdossa. Lisäksi toimimme apuna myös maastotyöskentelyssä esimerkiksi sähköverkon vikojen rajaamistarkoituksissa.

Raivaukset

Hoidamme puuston raivaukset johtoalueelta ja teemme reunavyöhykekäsittelyn lunastusluvan mukaiselle alueelle. Koordinoimme myös puukaupan ja yhteydenpidon maanomistajiin puuston raivauksen ja hakkautuksen aikana.

Kartoitukset

Toteutamme kaapeleiden sijaintimittaukset ja -tarkastukset asiakkaan vaatimilla tarkkuuksilla ja välineillä. Käytössämme on GNSS- ja takymetrikalustoa. Kartoituksessa voimme määrittää myös kaapelien asennussyvyyden. Kartoituksia ja tarkastuksia voidaan tehdä rakentamisen aikana, työmaiden lopputarkastuksissa ja olemassa olevan verkon dokumentaation päivittämiseksi. Siirrämme ja tallennamme tiedot suoraan asiakkaiden järjestelmiin.

Mittaukset

Suoritamme maadoitusimpedanssin mittaukset niin suppeiden kuin laajojenkin maadoitusten osalta. Toteutamme myös maanominaisvastusmittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi maadoitussuunnittelun lähtötietoina, kunnossapitotarkastuksissa ja verkon käyttöönottotarkastuksissa.

Tehokkuutta sähköverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmia ja sovelluksia:

 • TrimbleNIS
 • Profila
 • ABB Integra
 • PG Field

 • HeadPower

 • Quentic

 • Gurufield

 • Buildie

 • M Files

Käytönjohtajapalvelu

Tarjoamme lakisääteistä käytönjohtajapalvelua S1-pätevillä henkilöillä.

Sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä laitteistolle käytönjohtaja, kun laitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai kun laitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA.

Käytönjohtaja vastaa siitä, että:

 • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia.

 • Sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa käytön aikana.

 • Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.

Käytönjohtajapalvelulla sähkölaitteiston haltija varmistuu, että lain vaatimukset tulevat täytettyä. Palvelu räätälöidään asiakaskohtaisesti, ja se voi sisältää esimerkiksi ohjeistamista, valvontaa, tarkastuksia ja kouluttamista. Palveluun voidaan sisällyttää myös muuta sisältöä lain vaatimien lisäksi.

Koulutukset

Despro on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n auktorisoima SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskouluttaja.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on pakollinen koulutus kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville, ja se tulee uusia viiden vuoden välein. Koulutus soveltuu kaikille sähköalan töitä tekeville ammattilaisille.

Koulutuksessa käsitellään:

 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset
 • Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardi

 • Sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet

 • Työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt

Koulutuksen lopussa suoritetaan koe, ja sen läpäiseminen on edellytys sähkötyöturvallisuuskortin myöntämiselle. Kerro meille lisäkoulutustarpeestasi – järjestämme sähkötyöturvallisuuskorttikoulutukset joustavasti tarpeesi mukaan.

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Päivi pystyy tarjoamaan asiantuntijuuden niin jakeluverkkopuolen perustarpeisiin kuin kompleksisimpiinkin kehitysprojekteihin.

Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders