Sähköasemat

Sähkö­asemien palvelut

Desprolta löydät asiantuntijapalvelut sähköasemien elinkaaren eri vaiheisiin aina suunnittelusta sähköaseman käytön aikaisiin ylläpitopalveluihin.

Suunnit­telu

Mittauk­set

Dokumen­tointi

Rakennut­­taminen

Sähköasemat

Sähköasemien suunnittelu

Palvelemme asiakkaitamme vankalla osaamisella ja pitkällä kokemuksella kaikissa sähköasemien suunnitteluun, rakentamiseen, dokumentointiin ja mittauksiin liittyvissä tehtävissä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisuus, tuotantolaitokset ja verkkoyhtiöt. Lisäksi toteutamme myös alihankintasuunnittelua urakoitsijoille.

Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti ja räätälöidysti myös tapauskohtaisiin tarpeisiin.

Sähköasemat ja ensiöpiirisuunnitelmat

Ensiöpiirisuunnitelmat määrittävät, miltä sähköasemat näyttävät ulospäin. Suunnitelmasta ilmenevät laitteiden sijoitukset ja korkeudet sekä päävirtapiirien mitoitukset ja asennukset. Ensiöpiirisuunnittelu antaa lähtötiedot teräsrakennesuunnitteluun sekä maarakenne- ja perustussuunnitteluun. Suunnittelussa huomioidaan myös, että sähköasema täyttää sille määritellyt etäisyydet ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat.

Suojaus- ja ohjauspiirien suunnittelu

Sähköasemalla sijaitsee pääosa sähköverkon suojaus- ja automaatiojärjestelmästä. Järjestelmien rakentamista ja niihin tehtäviä muutoksia varten toteutetaan piirikaavio- ja johdotustaulukot, kaapeliluettelot, vetolistat, kaappien valmistuspiirustukset sekä kojeluettelot.

Sähköasemat ja maadoitussuunnitelmat

Sähkölaitteiston maadoitukset on suunniteltava siten, että järjestelmä ei aiheuta vaaraa käyttäjilleen eikä ympäristössä liikkuville ihmisille ja eläimille. Laadukas ja turvallisen käytön takaava maadoitussuunnitelma edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta mittauksista, maadoitusmallinnuksesta sekä vaarajännitteiden laskennasta ja selvityksistä.

AC/DC-järjestelmien suunnitelmat

Sähköasemalla olevat laitteistot vaativat toimiakseen apusähköä, ja siitä syystä asemalla tulee olla toimivat vaihtosähkö- ja tasasähköjärjestelmät. Vaihtosähköjärjestelmiä käytetään normaalien kiinteistöjärjestelmien ylläpitoon ja akustojen lataukseen. Kaikki toiminnan kannalta kriittiset järjestelmät rakennetaan puolestaan tasasähköjärjestelmällä varmennettuna. Tarjoamme AC/DC-järjestelmien piirikaavioiden, johdotustaulukoiden ja muiden tarvittavien piirustusten laadinnat. Tarvittaessa toteutamme myös vaadittavat mitoituslaskelmat.

Laiterakennusten LVIS-suunnitelmat

Sähköasemat tarvitsevat normaalit kiinteistöjärjestelmät, ja sen vuoksi niiden rakennuksille tulee tehdä lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkösuunnitelmat. LVIS-teknisistä järjestelmistä toteutetaan usein liityntöjä sähköaseman automaatiojärjestelmään. Vastaamme sähköaseman sähkösuunnitelman laatimisesta ja huolehdimme automaatiojärjestelmään tehtävistä liitännöistä ammattitaidolla. Muiden suunnitelmien ja järjestelmien osalta hyödynnämme pitkäaikaisia alihankintakumppaneitamme.

Maanrakennus-, perustus- ja teräsrakennesuunnitelmat

Toimitamme maanrakennus-, perustus- ja teräsrakennesuunnitelmat, joiden perustana käytämme yleisiä, toimiviksi todettuja malleja sähköasemissa tyypillisesti käytetyistä rakenteista. Tarvittavilta osin käytämme suunnitelmien teossa luotettavia alihankintakumppaneitamme.

Sähköasemat

Sähkö­asemat ja asian­tuntija­palvelut

Sähkö­asemat ja asian­tuntija­palvelut

Sähköasemien hanke- ja esisuunnitelmat

Sähköaseman hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan hankkeen perusteluita ja kustannuksia sekä vaihtoehtoja sähköaseman toteuttamiselle. Hankesuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi esisuunnitelma, jonka pohjalta voidaan tehdä perusteltu investointipäätös.

Sähköasemalaitteiden ja päämuuntajien teknisten vaatimusten määrittelyt

Hankittaessa sähköaseman laitteita tulee niiden tekniset vaatimukset määritellä, jotta hankittava laite vastaa tilaajan todelliseen tarpeeseen. Teknisinä vaatimuksina eritellään tuotteen toiminnat, standardit, päämitoitusarvot sekä muut tarkoituksenmukaisen tuotteen määrittämiseen vaikuttavat vaatimukset.

Voimajohtojen ja sähköasemien vaara- ja häiriöjänniteselvitykset

Toteutamme vaara- ja häiriöjännitteiden tarkastelut ja selvitykset. Meille tuttuja laskentasuureita ovat muun muassa ekvivalenttiset maadoitusimpedanssit, reduktiokertoimet ja laskennalliset indusoituneet jännitteet. Selvityksissä kartoitetaan voimajohdon ja sähköaseman vaikutuksia ympäröivään maa-alueeseen sekä sähkö- ja televerkkoon. Selvityksissä esitetään toimenpiteet, joiden avulla voidaan huomata vaaralliset kohteet ja toteuttaa niille suojaavat toimenpiteet. Näiden tietojen perusteella laaditaan maadoitussuunnitelmat.

Kiskorakenteiden oikosulkuvoimalaskennat

Oikosuluissa kiskorakenteisiin ja virtaköysiin kohdistuu suuria mekaanisia voimia. Voimat on tarve huomioida mitoitettaessa kiskostoja ja niiden tukirakenteita. Toteutamme kiskorakenteiden oikosulkuvoimalaskennat IEC 865-1 -standardin mukaisilla menetelmillä.

Sähköasemien hankinta-asiakirjat

Sähköaseman hankinta edellyttää useiden erilaisten asiakirjojen laadintaa ja hallintaa. Tarvittavia asiakirjoja ovat muun muassa tarjouspyyntökirje, urakkasopimusluonnokset, hankintaohjelma, hankintavastuutaulukko, tekniset määrittelyt sekä esisuunnitelmat. Laadimme hankinta-asiakirjat ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella.

Suunnitelmien tarkastukset ja toimitusvalvonta

Vastaamme toimitusvalvonnasta ja huolehdimme, että toimituksen laatu, määrä, hinta ja toimitusaika toteutuvat. Ongelmatapauksissa reklamoimme toimittajalle. Toteutusta valvottaessa tulee huomioida, että sähköasemat rakennetaan 50:n vuoden käyttöä varten, mikä osaltaan luo tiettyjä vaatimuksia asemalla toteutettujen ratkaisujen laadulle ja muokattavuudelle.

Sähköasemat

Sähköasemat ja dokumentointi

Sähköasemien dokumenttien päivitys ja ajantasaistaminen

Huolehdimme siitä, että sähköaseman sähköiset kuvat vastaavat todellisuutta. Suunnittelijamme vierailee asemalla vertaamassa arkistoitujen dokumenttien ja aseman dokumenttien paikkansapitävyyden. Huomioimme merkintöjen oikeellisuuden ja dokumentoimme tarvittavat muutokset. Suoritamme tarpeen mukaan myös jatkossa tarkastuskäyntejä sähköasemalla.

Punakynien puhtaaksi piirtäminen

Vastaamme projektin päätyttyä loppukuvien punakynäversioiden puhtaaksi piirtämisestä ja toimitamme päivitetyt dokumentit asiakkaan tietojärjestelmiin. Tarvittaessa päivitämme ja toimitamme paperiversiot paikan päälle mappeihin ja arkistoihin. Korjaamme myös kunnossapidon yhteydessä laadittuja punakyniä ja palvelemme muovikuvien piirtämiseen ja päivittämiseen liittyvissä tarpeissa.

Dokumenttien muuttaminen sähköiseen muotoon ja tiedostomuunnokset

Dokumenttien käyttö sujuvoituu ja tehostuu, kun ne ovat sähköisessä muodossa. Muutamme kaikki vielä paperi- tai muovikuvina olevat dokumentit sähköiseen muotoon ja palvelemme tarpeen vaatiessa myös jo olemassa olevien tiedostojen muunnoksissa haluttuun muotoon.

Sähköasemien järjestelmien valokuvaus

Sähköasemat sijaitsevat usein kaukana konttoreista. Valokuvista on helppo tarkistaa sähköaseman todellinen tilanne. Suoritamme sähköasemajärjestelmien valokuvaukset järjestelmäkameralla ja osaamme liikkua turvallisesti sähköasemalla, sähköaseman laitteet tuntien. Toimitamme valokuvat selkeisiin kokonaisuuksiin järjestettynä ja kansioituna.

Sähköasemat

Sähköasemat ja mittaukset

Sähköasemien mittaukset

Maadoitusimpedanssi-
mittaukset

Suurjännitestandardi SFS 6001 edellyttää maadoitusjärjestelmien tarkkailua järjestelmän käyttöiän ajan. Suoritamme maadoitusimpedanssin mittaukset aina laajoista yhteen liittyneistä maadoitus­järjestelmistä yksittäiseen maadoituselektrodiin. Työkalupalettiimme kuuluu laajojen maadoitusten kokonais­maadoitus­impedanssin määrityksissä taajuusselektiivinen V/A-menetelmä, jossa mittausjohtimina tyypillisesti käytetään 20-400kV avojohtoja ja kenttäkaapeleita. Suppeiden maadoitusjärjestelmien määrityksissä on käytössä käännepistemenetelmä eri virransyöttö­johdinpituuksilla sekä V/A-menetelmä. Avaimet käteen -mittausraporttiime sisältyy selvitys kohteessa noudatettavien standardien ja määräyksien täyttymisestä sekä vaarajännitelaskelma ja -tarkastelu.

Kosketusjännite-
mittaukset

Sähköturvallisuusmääräykset edellyttävät, että maadoitusjärjestelmän suorituskyky on riittävällä tasolla ja sähköjärjestelmän vikatilanteessa ei synny vaaraa tai häiriöitä aiheuttavia jännitteitä. Teemme kosketusjännitemittauksia ja tarkasteluja sekä jännitteiden leviämisen mittauksia taajuusselektiivisellä menetelmällä. Mittaus voidaan tehdä myös maadoitusimpedanssin mittauksen yhteydessä samoilla mittausjohdinjärjestelyillä. Tarvittaessa mittaamme myös erilaisissa mittauskokeissa, kuten jakeluverkon todellisen maasukuvirran aiheuttamat kosketusjännitteet.

Maaperän ominaisvastus-
mittaukset

Suoritamme maaperän ominaisvastuksen eli ominaisresistanssin mittauksia maastossa. Mittaustuloksia hyödynnetään maadoitussuunnittelun lähtötietoina, ja mittaajiltamme löytyykin tarvittava osaaminen tehdä jo mittausten yhteydessä tarvittavat huomiot maastosuunnittelussa huomioitavista kohteista. Samalla mittauskäynnillä pystymme tarvittaessa tuottamaan vaikka kunnossapito- tai paikkatietoa.

Maadoitusten jatkuvuusmittaukset

Suurjännitejärjestelmän maadoitusten jatkuvuus on tarkastettava määräajoin. Maadoitusjärjestelmän liitoksilla on oltava hyvä sähköinen johtavuus, jotta vikavirran aiheuttama lämpötilan nousu ei kasva liian isoksi. Mikäli maadoitus on toteutettu yhdellä johtimella, suositellaan mittaus tehtäväksi 6 vuoden välein. Kahdella johtimella toteutetun maadoitusyhdistyksen osalta tarkastusväli on 12 vuotta. Mittaamme maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmien jatkuvuuksia sekä DC- että AC-virralla. Suoritamme mittaukset yleensä vähintään 100 A DC -virralla, mutta laitteistollamme saadaan mitattua suurempiakin mittausvirtoja esimerkiksi maadoituksen heikkojen kohtien selvittämiseksi.

Maadoitusten yhteenliittymisen varmistaminen

Mittaamme eri maadoituskokonaisuuksien välisiä jatkuvuuksia, esimerkiksi jakeluverkon sisällä, hyödyntäen mittausjohtimina siirtoverkkoa. Pystymme tekemään tarvittavia laskentoja ja määrittelyitä mittaustuloksia hyödyntäen, esimerkkinä vaikka SFS 6001 -standardin mukaisen laajan, yhteen liittyneen maadoitusjärjestelmän määrittely.

Erilaisten johto-
suureiden mittaus

Mittaamme maakaapeli- tai avojohtoreitin todelliset myötä-, vasta- ja nollaimpedanssit suojauslaskentaa ja suojausasetteluja varten – tyypillinen tarve voi olla 110 kV maakaapelireitille seurantamaadoituksineen ja vasta-asemineen. Mittaamme ukkos- ja muiden galvaanisesti johtavien reittien ja johtimien reduktiokertoimia ja tarjoamme näiden osalta myös laskentapalvelua. Lisäksi mittaamme ja laskemme erilaisten induktiivisten, kapasitiivisten ja konduktiivisten kytkeytymisten aiheuttamia jännitteitä.

Sähköasemat & sähkö- ja magneettikentät

Mittaamme sähkö- sekä magneettikenttiä kaikenlaisissa kohteissa. Raportoinnissa tarkastelemme ja vertaamme tuloksia määräysten raja-arvoihin.

Sähköasemat ja mittamuuntajien testaukset

Testaamme virta- ja jännitemuuntajien muuntosuhteet ja tarkkuusluokat mittalaitteistollamme. Suosittelemme mittamuuntajien testauksia vaadittaviksi toimenpiteiksi sähköaseman käyttöönottokoestuksiin erilaisten valmistus-, kuljetus- tai asennusvaurioiden varalta.

Muut palvelut

Tarjoamme myös muita sähköteknisiä mittaus- ja asiantuntijapalveluita: erilaisten mittausjärjestelyjen, vaarajännite- ja maadoitusasioiden suunnittelua, konsultointia sekä koulutusta. Teemme myös kokonaistoimitusselvittelyjä sisältäen etukäteissuunnittelut ja turvallisuustarkastelut, ohjeistukset, mittaukset, laskennat ja raportoinnit. Olemme toteuttaneet useampia palvelutoimituksia erilaisiin tutkimushankkeisiin.

Tehokkuutta sähköverkon elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia verkkotietojärjestelmiä:

  • TrimbleNIS
  • Profila
  • ABB Integra
  • PG Field

  • HeadPower

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Esan sähköasemaosaaminen on huippuluokkaa. Häneltä löytyy ratkaisut uusille ja vanhoille sähköasemille ja kaikelle siltä väliltä. Myös mittaustarpeisiin liittyen kannattaa olla yhteydessä Esaan.
Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders