Datacenter

Datacenter palvelut

Desprolta löydät asiantuntijapalvelut datacentereiden suunnitteluun, rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Suunnittelu

Esiselvitykset

Käyttöönotto

Ylläpito

Auditointi

Kehittäminen

Datacenter

Datacenterien suunnittelu ja esiselvitys

Tilakehityspalvelumme tarjoaa ratkaisun jo olemassa olevien datacentereiden kehittämiseen ja päivittämiseen tilanteissa, joissa konesaliin ollaan asentamassa uutta laitetta tai laajentamassa sen toimintoja. Mikäli asiakkaallamme on tarve kokonaan uudelle palvelinsalille, avustamme hankkeessa jo potentiaalisten paikkojen kartoituksessa ja valinnassa, paikan luvituksessa ja vuokrasopimusneuvotteluissa sekä muissa uuteen sijaintiin rakennettavan konesalin suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Toimimme valtakunnallisesti erilaisten teollisten toimijoiden ja tietoliikenteen operaattoreiden datacenterhankkeissa asiantuntijakumppanina – datacentereiden energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden huomioiden.

Esiselvitys sijainneista ja verkkoliitynnöistä

Kartoitamme datacenterille sijoituspaikan, jossa toteutuvat varma sähkönsaanti ja riittävä energiahuolto, turvallisuus ja muun infran läheisyys sekä hyvät logistiset yhteydet. Datacenter voidaan rakentaa elementtirakenteista, ja se voidaan sijoittaa joko valmiiseen tai uutena rakennettuun kiinteistöön. Toteutuksena voivat toimia myös modulaariratkaisut, jotka muunneltavuutensa ansiosta soveltuvat hyvin myöhempiin kapasiteettimuutoksiin. Huolehdimme tilaajan puolesta myös datacenterin luvituksen: vastaamme rakennus- ja toimenpidelupahakemusten täyttämisestä ja toimittamisesta sekä neuvotteluista kuntien ja kaupunkien kanssa.

Datacenterin kehittäminen

Toimimme asiakkaamme kumppanina datacenterin kehittämisessä ja päivittämisessä tilanteissa, joissa konesalille asetetut määräykset muuttuvat esimerkiksi yksikköön asennettavan uuden laitteen tai sen toimintojen laajentamisen myötä.

Kartoitamme, mitä tilan muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen edellyttää kohteen sähköteknisiltä järjestelmiltä ja sähkön riittävyydeltä. Varmistamme kohteen turvaluokituksen riittävyyden sekä konesalin laitteiston ajantasaisuuden ja kapasiteettikyvyn.

Voimajohdon esisuunnittelu ja investointilaskelmat

Datacenterin toiminta vaatii vahvan, luotettavan ja varmennetun sähkönsiirron. Olemme apuna verkkoliitynnän vaihtoehtojen vertailussa ja jännitetason valinnassa. Valinnan tueksi laadimme tarvittavat suunnitelmat toteutuksesta ja riittävät laskelmat eri vaihtoehtojen kustannuksista ja teknisistä reunaehdoista.

Tarjoamme verkkoliityntöjen suunnittelua ja lupa-asioita hankesuunnittelusta toteutukseen koko Suomen alueella.

Ulkoisen tietoliikenneverkon liitäntöjen (WAN) esiselvitykset ja saatavuuskyselyt

Monipuoliset, varmennetut/kahdennetut ja nopeat tietoliikenneyhteydet ulkomaailmaan ovat datacenterin elinehto. Mitä useampi operaattori, sen paremmat edellytykset datacenterillä on toimia – ja tarjota loppuasiakkaille monipuoliset yhteysvaihtoehdot.

Teemme tarvittavat saatavuuskyselyt selvittääksemme alueella toimivien operaattorien tilanteen sekä potentiaaliset muut operaattorit, jotka voisivat rakentaa valokuitukaapelinsa datacenteriin. Näin saadaan selville erilaiset vaihtoehdot kustannuksineen. Mikäli asiakas haluaa rakentaa oman valokuituinfran, niin sekin onnistuu. Tarjoamme valokuituverkon suunnittelua ja lupa-asioita hankesuunnittelusta toteutukseen.

Varavoimaratkaisujen selvitys ja suunnittelu

Vastaamme datacenterin tilaluokituksen mukaisen varmennetun energiajärjestelmän, kuten dieselgeneraattoreiden, akkutekniikan tai rengassyöttöjen suunnittelusta. Varavoimaratkaisuiden suunnittelun yhteydessä huomioimme myös tuotevalintoihin liittyvät varaosavaatimukset ja varaosien saatavuuden sekä varavoimaratkaisun huoltovarmuuden erilaisissa vika- ja häiriötilanteissa.

Datacenterin energianhallinta ja mittarit

Kartoitamme oikeat mitattavat asiat ja mittarit, joiden avulla kerätty data voidaan hyödyntää kiinteistön kokonaisenergiakulutuksen pienentämisessä, kustannusten optimoinnissa ja kannattavassa energiajohtamisessa. Kiinteistön energiatehokas käyttö varmistetaan ylimääräisen lämpöenergian tehokkaalla hallinnalla: syntyvä hukkalämpö myydään energiayhtiölle ja kaukolämmöksi tai se hyödynnetään tilan yhteydessä olevan muun kiinteistön lämmittämisellä.

Jäähdytysjärjestelmien tarveselvitykset

Selvitämme ja kartoitamme kohteen laitteiston tuottaman lämpökuorman hallitsemiseen ja jäähdyttämiseen soveltuvan jäähdytysjärjestelmän. Tarveselvityksen yhteydessä kartoitetaan, tarvitaanko kohteeseen kahdennettu jäähdytysjärjestelmä, koneellinen jäähdytys tai jäähdytysjärjestelmien vararatkaisuja.

Tarkastelemme myös kolmantena konsulttiosapuolena jo olemassa olevien jäähdytysjärjestelmien toimimista ja dokumentointia, jonka myötä voidaan varmistua siitä, että konesalin jäähdytysjärjestelmä on ajan tasalla ja tilaluokitusta vastaava.

Datacenter

Datacenterin elinkaaripalvelut

Datacenterin elinkaaripalvelut

Datacenterin käyttöönotto

Laadimme datacenterin käyttöönotosta käyttöönottosuunnitelman, josta käy ilmi kohteen aikataulutus ja toteutus, valvonta sekä dokumentaatio. Suunnittelemme, valvomme ja dokumentoimme myös käyttökokeet laitetilan käytön ja simulointien osalta. Käyttökokeen aikana ilmenneistä puutteista muodostetaan korjauskehotukset ja -ehdotukset.

Käytön ja ylläpidon suunnittelu

Suunnittelemme datacenterin kulurakenteen ja laadimme kiinteistön käytöstä aiheutuvista kuluista, kuten tilavuokrista ja kiinteistöhuoltopalveluista, kuluennusteen. Toimimme asiakkaamme asiamiehenä sähkö- ja jäähdytyslaitteistohuollon sekä kiinteistöteknisen huollon kilpailuttamisessa ja sopimusten teossa. Vastaamme myös kohteen ylläpidosta vastaavien toimittajien seuraamisesta laaditun kuluennusteen ja laitteiston huoltojen laatuvaatimusten toteutumisen osalta.

Ylläpitotarkastukset

Toimimme kolmantena osapuolena asiakkaamme dokumentaation tarkastajana varmistaen, että datacenterin ylläpitotarkastukset on tehty ajallaan ja tilaluokituksen vaatimusten mukaisesti. Palvelemme asiakkaitamme myös tilanteissa, joissa datacenterin toiminnassa on havaittu poikkeama tai toistuva häiriö. Tarkastamme dokumentaation ja ylläpidon toteuman, havainnoimme ja selvitämme poikkeamien syyn ja toimitamme tarvittavat korjausehdotukset.

Kohteen laatu- ja turvallisuusauditointi

Tarjoamamme laatu- ja turvallisuusauditoinnit ovat keino varmistua siitä, että datacenterin tilaluokan vaatimukset täyttyvät. Jos olemassa olevan datacenterin toiminnassa on havaittu ongelma, toimimme laatuauditoijana ja toteutamme puolueettomana osapuolena laadunvalvonnan määrittämisen ja siihen sisällytettävät asiat.

Turvallisuuskoordinaattorina vastaamme turvallisuusauditoinnista: kohteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta aina suunnitteluvaiheesta ylläpitoon. Osallistumme työmaakokouksiin, tarkastamme turvallisuussuunnitelmat ja varmistamme työmaahenkilöstön perehdytysten asianmukaisen toteutumisen. Huolehdimme myös lupa-asioista ja ilmoituksista. Tehdyt toimenpiteet ja selvitykset dokumentoidaan ja raportoidaan asiakkaalle.

Energiatehokkuuden kehittäminen

Toimimme kumppanina datacenterin kiinteistön energiatehokkuuden kehittämisessä. Analysoimme kohteesta kerättyä energiamittaustietoa ja kartoitamme sekä kehitämme kohteen energia- ja kustannustehokkuutta kehittävät ratkaisut. Kohteessa voidaan tarkastella myös säätöarvoja, ja sen myötä muodostaa käsitys esimerkiksi kylmemmän tai lämpimämmän ilman käytöstä ja sen vaikutuksista energiatehokkuuteen.

Tehokkuutta datacenterin elinkaaren vaiheisiin

Työssämme hyödynnämme muun muassa seuraavia ohjelmia ja sovelluksia:

  • TrimbleNIS
  • Profila
  • ABB Integra
  • PG Field

  • HeadPower

  • Quentic

  • Gurufield

  • Buildie

  • M Files

tietoliikenneverkko mikko

Ota yhteyttä

Miten voin auttaa sinua?

Mikko kokoaa ratkaisut datacentereiden asiantuntijapalvelutarpeille. Yhteisrakentamishankkeetkin ovat Mikolle tuttuja, joten jos niiden mahdollisuus mietityttää, ota yhteyttä.

Katso muut yhteystiedot

Brief in English

Despro provides professional services for energy and telecom industries. We offer our services for network construction companies, network owners and other stakeholders

Hyvä luottokelpoisuus