Energia- ja telecom-alan asiantuntija palveluksessasi

Desprosta löytyy osaamista verkkoinfran koko elinkaaren ajalle. Olemme mukana suunnittelusta käyttöönottoon saakka. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita verkon muutoksiin ja ylläpitoon. Palvelemme urakoitsijoita, verkon omistajia ja muita alan toimijoita.

Sähköverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Verkon suunnittelu sisältää sähköisen suunnittelun, maastosuunnittelun sekä maankäyttö- ja lupa-asioiden hoitamisen. Suunnitelmat kattavat myös verkon rakentamisessa tarvittavien työkuvien ja materiaaliluetteloiden laadinnan. Hallitsemme suunnittelussa vaadittavat ohjelmistot kuten esimerkiksi Trimble NIS-verkkotietojärjestelmän.

Verkon rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa Despro voi avustaa pääurakoitsijaa projektin johtamisessa, valvonnassa, laatu- ja turvallisuustarkastuksissa. Tyypillisesti huolehdimme osana suunnittelun kokonaisuutta dokumentoinnista ja kartoituksista. Verkon käyttöönottovaiheeseen tarjoamme kytkentäsuunnitelmien laadintaa ja muita avustavia palveluja. Palvelumme sisältää käytöstä poistuvan verkon purkamisen suunnittelun.

Verkon ylläpitoon tarjoamme kunnossapidon suunnittelua, erilaisia tarkastuspalveluja ja avustamme asiakkaitamme viankorjauksessa erityisesti suurhäiriötilanteissa.

Projekti -ja työmaapalvelut

Voimme auttaa myös laajojen projektikokonaisuuksien valmistelussa ja toteutuksessa. Projektipäälliköillämme on osaaminen ja työkalut aikataulun, kustannusten ja riskien hallintaan.

Hankevalmistelu-vaiheessa tehdään toteutettavan projektin taloudelliset ja tekniset esiselvitykset sekä laaditaan hankkeen projektisuunnitelma. Voimme auttaa myös hankkeiden kilpailutukseen ja sopimusvalmisteluun liittyvissä valmisteluissa.

Projektipäällikköpalvelu tarjoaa kokeneen projektipäällikön asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön. Palvelu voi painottua joko työmaiden johtamiseen tai laajemmin projektinhallintaan.

Työmaavalvonta -ja tarkastuspalvelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ammattitaitoisia projekti-insinöörejä vastaamaan työmaan käytännön toteutuksen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja laadusta.

Voimajohtojen suunnittelu

Esisuunnittelussa määritetään tuleva voimajohtoreitti muun muassa teknisten määritysten, ympäristöarvojen ja viranomaisneuvottelujen ohjaamana. Despro tarjoaa ammattitaitoista suunnittelijapalvelua koko esisuunnitteluvaiheen läpi viemiseksi aina hankelupahakemuksen laatimiseen saakka.

Yleissuunnittelun palvelumme sisältää johto-osuuden teknisen suunnittelun ja maastossa suoritettavien suuntatutkimusten tekemisen. Ammattitaitoiset suunnittelijamme neuvottelevat alueen maanomistajien kanssa ennakkohaltuunottosopimuksista, ja valmistelevat lunastuslupahakemuksen sekä osallistuvat lunastustoimituksiin. Suunnittelun valmistuttua toimitamme tilaajalle rakentamisvaiheen tarjouspyyntöasiakirjat projektin seuraavia vaiheita varten.

Rakentamisvaiheessa voimme toimia urakoitsijan apuna esimerkiksi erilaisissa mittaus- ja merkintätöissä. Voimme myös tarkastaa ja valvoa työmaatoimintaa hankkeen tilaajan edustajana.

Tietoliikenneverkkojen suunnittelupalvelut

Tietoliikenneverkkojen suunnittelu kattaa verkkosuunnitelmien laadinnan ja täydentämisen verkkotietojärjestelmään (Keycom on meidän jokapäiväinen työkalu), maastosuunnittelun, lupa-asioiden hoitamisen sekä työhön vaadittavat kuvat. Toimeksiannot voivat vaihdella kokoluokaltaan yksittäisestä kohteesta aina koko kunnan alueen ns. seutuverkon suunnitteluun. Verkon suunnittelu onnistuu myös mikrokanavatekniikalla.

Mobiiliverkon suunnittelupalvelut painottuvat esikartoituksiin (site-survey). Varmistamme asennuksen onnistumisen tarkistamalla asennusvalmiuden ja laatimalla työkuvat ja suunnitelmat asennuksen toteutukseen.

Osana kumppanuutta toteutamme kehitysprojektit asiakkaille. Haluamme olla asiakkaidemme kehityskumppani sekä uusilla innovatiivisilla palveluilla että toiminnan kehittämisessä. Olemme tukena toimialan muutosten analyysissa ja operatiivisen toiminnan kehittämisessä. Erikoisosaamistamme ovat osallistavat menetelmät, joilla saamme henkilöstön mukaan muutokseen ja tavoitteet todeksi.

Käytönjohtajapalvelu

Tarjoamme lakisääteistä käytönjohtajapalvelua S1-pätevillä henkilöillä.

Sähkölaitteiston haltijan pitää nimetä laitteistolle käytön johtaja, kun laitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai laitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA.

Käytön johtaja vastaa siitä, että:
1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia;
2) sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa käytön aikana;
3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.

Käytönjohtajapalvelulla sähkölaitteiston haltija varmistuu, että lain vaatimukset tulevat täytettyä. Palvelu räätälöidään asiakaskohtaisesti, se voi sisältää esimerkiksi ohjeistamista, valvontaa, tarkastuksia ja kouluttamista. Palveluun voidaan sisällyttää myös muuta sisältöä lain vaatimien lisäksi.

Ota yhteyttä niin neuvotellaan teille sopiva palvelupaketti!